ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଭୁତଳ ଜଳ > ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡିବ ଭୁତଳ ଜଳ ପ୍ରାଧିକରଣ ର ଅନୁମତି..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − 4 =