ପଳାତକ ଅପରାଧୀ ନୀରବ, ମୋହୁଲ ,ବିଜୟଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କୁ ଜବତ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଂକ କୁ ଦିଆଗଲା ୯୩୭୧ କୋଟି ..

????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ????? ?????????? ???????? ?? ???? ????? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ????? ???? ??? ????? ???????? ????????? ????? ????? ????? ? ???????? ??? ?????? ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 + 19 =