ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଭୁତଳ ଜଳ > ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡିବ ଭୁତଳ ଜଳ ପ୍ରାଧିକରଣ ର ଅନୁମତି..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 − 9 =